สารบาญ
-----------------------------
รายงานพิเศษ
-----------------------------
60ปีที่รุ่งโรจน์
-----------------------------
จีนทุกวันนี้
-----------------------------
ยูนนานใต้เมฆสลับสี
-----------------------------
สารสนเทศเมืองไทย
-----------------------------
จุดฟูกัสอาเซียน
-----------------------------
ข่าวเศรษฐกิจและการค้า
-----------------------------
แหล่งมรดกโลก
-----------------------------
ประวัติศาสคร์วัฒนธรรม
-----------------------------
โลกแห่งการท่องเที่ยว
-----------------------------
ขนบประเพณีแห่งชนชาติ
-----------------------------
คอลัมน์บริการ
-----------------------------
เรียนภาษาจีน
-----------------------------
ปกิณกะการค้นคว้าเรื่องไท-ไทย7;ย
-----------------------------หลวงพระบาง
琅勃拉邦
      老挝古都琅勃拉邦是一个精致的古色古香的小山城,位于湄公河畔群山环抱的谷地,距离首都万象大约有500多公里,是老挝现存的最古老的一个城镇。
       หลวงพระบางเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศลาว
เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีกลิ่นอายของความเก่าแก่โบราณ ตั้ง
อยู่ในที่ราบที่ล้อมรอบด้วยทิวเขาริมฝั่งแม่น้ำโขง อยู่ห่าง
จากกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงไปราว 500 กว่ากิโลเมตร
หลวงพระบางเริ่มเป็นเมืองหลวงอาณาจักรล้านช้างเมื่อ
ค.ศ.1353 จากการสำรวจของคณะผู้เชี่ยวชาญของ
สหประชาชาติ พบว่าทั่วทั้งนครหลวงพระบางมีสถาปัตย-
กรรมเก่าแก่โบราณที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์มากมาย
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1995 องค์การยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนรายชื่อให้หลวงพระบางเป็นมรดกทางประวัติ-
ศาสตร์ของโลก วิถีชีวิตของชาวบ้านที่บริสุทธิ์เรียบง่าย
ระบบนิเวศน์ธรรมชาติที่รักษาไว้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็น
“เเดนสุขาวดี” ที่บรรดานักท่องเที่ยวชาวตะวันตกต่าง
มุ่งมาดปรารถนา
       หลวงพระบางเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของประเทศ
ลาว มีวัดและเจดีย์ตั้งอยู่มากมาย เฉพาะเขตในเมืองก็
มีวัดกว่า 30 แห่ง ประชาชนเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
อย่างยิ่ง นับว่าเป็นเมืองพุทธโดยแท้จริง ทุกวันตอน
เช้าตรู่พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตไปตามถนนเป็นภาพ
ตระการตายิ่งนัก เหล่าศาสนิกชนต่อแถวรอตักบาตรอยู่
ริมถนน รอกระทั่งพระสงฆ์จากวัดต่างๆ เดินแถวกันมา
ราวสิบกว่ารูป ศาสนิกชนจึงนำอาหารต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว
ข้าวต้มมัด ฯลฯ ถวายแด่พระสงฆ์แต่ละรูปตามลำดับ
พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตต่อแถวยาวเหยียด จีวรสี
เหลืองภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่อง สะท้อนความ
เลื่อมใสศาสนาของชาวหลวงพระบาง ด้วยความรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาทำให้หลวงพระบางมีวัดเก่าแก่มาก
มาย บางวัดต้นโพธิ์เก่าแก่สูงเสียดฟ้า บางวัดมีพรรณ
ไม้ดอกไม้ประดับขึ้นแน่นขนัด บางวัดมีพระมหาเจดีย์
สูงตระหง่าน บางวัดใช้สีแดงตกแต่งเป็นหลัก ดูสูงส่ง
งดงาม บางวัดใช้สีทองเป็นหลัก แลอร่ามเรืองรอง บาง
วัดใช้สีดำเป็นหลัก ดูศักดิ์สิทธิ์เคร่งขรึม วัดที่มีชื่อเสียง
ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัดเชียงทองและวัดวี
ชุน เป็นต้น
      เมื่อก้าวเข้าสู่หลวงพระบางก็เท่ากับก้าวเข้าสู่ประ-
วัติศาสตร์ของประเทศลาว ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของเมือง
ซวาในอดีตกาล เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง ที่
ประทับของกษัตริย์ตั้งอยู่ที่นี่ ทุกวันนี้เมืองเล็กๆ ที่มี
เนื้อที่ไม่ถึง 10 ตารางกิโลเมตรกลายเป็นสัญลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลาวไปแล้วอย่างไร้ข้อ
กังขา สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่ทั่วเมืองโอบล้อมด้วย
ทิวทัศน์ธรรมชาติอันเงียบสงบ เมืองทั้งเมืองล้อมรอบ
ด้วยทิวเขา ต้นไม้เขียวชอุ่มในเมืองทำให้วัดวาอาราม
เจดีย์และบ้านเรือนทั่วไปเห็นได้เพียงรำไร ทั้งหมดนี้ทำ
ให้บรรยากาศของหลวงพระบางอบอวลไปด้วยกลิ่นอาย
ของความสงบสุขและมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจยิ่งนัก