Suggest you use IE 6.0 browser, 1024×768 resolution.

ทุ่งหญ้านาลาถีแห่งซินเจียง
ที่สวยงามมหัศจรรย์

ทุ่งหญ้านาลาถีแห่งซินเจียง
ที่สวยงามมหัศจรรย์

       ทุ่งหญ้านาลาถีตั้งอยู่ด้านตะวันออกของอำเภอซิน-
หยวน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งอยู่ในตำบล
นาลาถี อำเภอซินหยวน
      ทุ่งหญ้านาลาถีอยู่ที่ลาดเขาด้านเหนือของเขาฉู่หลู่-
เท่อ ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเทือกเขานาลาถีที่ทอด-
ยาวเสมือนดั่งฉากกำบังธรรมชาติ ด้านตะวันตกเฉียง-
เหนือเลียบไปตามโกรกแม่น้ำกงนายซือตอนบน ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเอียงขนาดกว้างใหญ่ เต็มไป
ด้วยตาน้ำ มีสายน้ำไหลวกวนไปมา แถบเชิงเขามีคูลึกที่
เกิดจากน้ำเซาะ ลำธารไหลตัดกัน ป่าดงหนาแน่น
ปริมาณน้ำฝนต่อปีของนาลาถีสูงถึง 800 มิลลิเมตรต่อ
ปี ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเติบโตของหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์
ทำให้การปศุสัตว์พัฒนาไปได้อย่างดี ในประวัติศาสตร์
ทุ่งหญ้านาลาถีนั้นนอกจากมีสมญานามว่า "อุทยานกวาง”
แล้ว ยังเป็นเขตปศุสัตว์ฤดูร้อนที่สำคัญของทุ่งหญ้ากง
นายซือที่อยู่ใกล้กันอีกด้วย

    "นาลาถี” เป็นภาษามองโกล มีความหมายว่า “แหล่ง
ที่เห็นพระอาทิตย์เป็นจุดแรก” มีตำนานเล่ากันว่า ตอน
ที่เจงกิสข่านยกทัพไปพิชิตดินแดนตะวันตกนั้น มีกอง
ทหารมองโกลหน่วยหนึ่งได้ออกเดินทางจากเทือกเขา
เทียนซานเพื่อเคลื่อนทัพไปยังเมืองยีหลี ขณะนั้นเป็น
ฤดูใบไม้ผลิพอดี ท่ามกลางภูเขาที่อบอวลด้วยสายลม
และหิมะ ความหิวกระหายและหนาวเหน็บทำให้บรรดา
ทหารเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจนไม่อยากจะข้ามเทือกเขาที่
เต็มไปด้วยหิมะปกคลุม ทันใดนั้น เบื้องหน้าของพวกเขา
ก็ปรากฎทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สุดสายตาที่สวยงามแพรว-
พราวดุจดั่งแพรไหม มีตาน้ำที่กระจายอย่างถี่ยิบ และสาย
น้ำไหลริน ราวกับได้เข้าสู่โลกอีกแห่งหนึ่ง ในขณะนั้น
เมฆได้สลายตัว พระอาทิตย์ก็ทอแสงขึ้นมาพอดี เหล่า
ทหารต่างพากันตะโกนร้อง “นาลาถี นาลาถี” ดังนั้นคำ
นี้จึงได้กลายเป็นชื่อของทุ่งหญ้าแห่งนี้
    พฤกษชาติทุ่งหญ้านาลาถีเป็นพืชทุ่งหญ้าภูเขาสูง ซึ่ง
สัดส่วนการปกคลุมมีอัตราร้อยละ 75-90 กลางฤดูใบ
ไม้ผลิ บนทุ่งหญ้าจะมีพืชหญ้าดาดาษเขียวชอุ่ม ดอก
หญ้าบานสะพรั่ง เป็นวิวธรรมชาติที่เหมือนกับผ้าปักลวด-

ลายที่งดงามอย่างยิ่ง ในบริเวณนี้ยังมีหญ้าภูเขาจำพวก
หญ้าหางเหยี่ยวก้านเล็กเกลื่อนกลาด ส่วนพืชชนิดอื่นที่
แซมกันขึ้นนั้น ได้แก่ หญ้าตะไคร่น้ำ หญ้ารวงบาร์เลย์
ต้นสตรอเบอรี่และต้นไทม์ที่เป็นเครื่องเทศ ฯลฯ ทุกปี
ระหว่างฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ดอกไม้ป่าพรรณพืช
เหล่านี้จะบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง แต่งเติมทุ่งหญ้าด้วย
สีสันหลากหลาย ตั้งแต่อดีตกาล ทุ่งหญ้านาลาถีก็ได้รับ
การขนานนามว่าเป็น “อู่อารยธรรมเผ่าคาซัค” ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเป็นต้นมา ชนเผ่าคาซัคก็ได้ตั้ง
ถิ่นฐานดำรงชีวิตที่นี่โดยประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน
เป็นหลัก ซึ่งได้หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมประจำชนเผ่า
แขนงต่างๆ เช่น ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
และดนตรี ฯลฯ
       ทุ่งหญ้านาลาถีเป็นหนึ่งในทุ่งหญ้าโกรกธารเขาสูง
สี่แห่งที่กว้างใหญ่ในโลก พื้นที่เขตทัศนียภาพมีขนาดถึง
800 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAA
ของประเทศจีน แม้จะเป็นในช่วงฤดูหนาว นาลาถีก็มี
ความน่าสนใจและให้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่ง จะเล่น
สกีหิมะหรือนั่งบนแคร่ที่ใช้ม้าลากก็จะได้สนุกสนานไป
กับเสน่ห์ของทุ่งหญ้าแดนพายัพของจีนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นครฉินหวงต่าวอันสวยงาม

นครฉินหวงต่าวอันสวยงาม

       นครฉินหวงต่าวตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลเหอเป่ยประเทศจีน ด้านเหนือติดกับเขาแย่นซาน
ด้านใต้ติดกับทะเลโป๋ห่าย ด้านตะวันออกมีเขตแดนติด
กับมณฑลเหลียวหนิง ด้านตะวันตกติดกับเมืองถังซาน
ฉินหวงต่าวมีประวัติยาวนาน ทิวทัศน์สวยงาม อากาศ
สบายน่าอยู่ เป็นสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวทัศนาจร
เป็นอย่างมาก
      นครฉินหวงต่าวเป็นแดนสวรรค์แห่งการพักร้อน ที่
นี่จัดอยู่ในเขตมรสุมโซนอบอุ่น อากาศอบอุ่นสบาย มี
ความชื้นที่พอเหมาะพอดี ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย สำหรับ
แหล่งท่องเที่ยวเป่ยต้ายเหอนั้น ในฤดูใบไม้ผลิมีอาทิตย์
ทอแสงอากาศอบอุ่น ฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นสบายแจ่ม-
ใส ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัด ฉินหวง
ต่าวมีทิวทัศน์ธรรมชาติและสถานที่ทางประวัติศาสตร์
จำนวนมาก ได้แก่ กำแพงเมืองจีนหมื่นลี้ที่ทอดตัวยาว
ตลอดพื้นที่ชายทะเลเป่ยต้ายเหอซึ่งเป็นสถานที่ตาก
อากาศ ด่านซานห่ายกวานซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในประ-

วัติศาสตร์ ศาลเจ้าแม่เมิ่งเจียงหนี่ตามตำนานโบราณของ
จีน ชายหาดหนานต้ายเหอ ชายฝั่งทองคำชางหลี สวน
สัตว์ป่า โลกใต้ทะเล ฯลฯ แนวชายฝั่งทะเลของฉินหวง
ต่าวยาว 124 กิโลเมตร ที่หาดทรายมีเม็ดทรายละเอียด
เสียงคลื่นกระทบฝั่งอย่างนุ่มนวล อบอุ่นด้วยแสงแดด
เป็นชายหาดและสถานที่เล่นน้ำในความใฝ่ฝัน
      นครฉินหวงต่าวเป็นหนึ่งในบรรดาเมืองชายฝั่งที่
เปิดเสรีของจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครแห่ง
ฤดูร้อน” ของจีน การคมนาคมสะดวก มีตึกสูงเรียงราย
เต็มเมือง โรงแรม ภัตตาคารและห้างสรรพสินค้ามีอยู่
ทุกแห่งหน เขตท่าเรือถือเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐ-
กิจและวัฒนธรรมของนครฉินหวงต่าวซึ่งภูเขาได้ยื่นออก
สู่ทะเล มีข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์ ทัศนียภาพอัน
งดงาม อากาศที่ชวนให้คนหลงใหล เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและแหล่งเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญของนักท่อง-
เที่ยว ในบริเวณนั้นยังมีท่าเรือฉินหวงต่าวซึ่งเป็นท่าเรือ
พลังงานที่มีชื่อเสียงของจีน เป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดกว้าง เรือ
ขนาดระวางหมื่นตันสามารถเข้าออกได้ตลอดปี เป็นท่า
เรือชั้นดีทางเหนือของจีนซึ่งผิวทะเลไม่เกาะตัวเป็นน้ำแข็ง
ในช่วงฤดูหนาว

ป่าดินหยวนโหมว

ป่าดินหยวนโหมว

ป่าดินหยวนโหมวในเขตอำเภอหยวนโหมว มณฑล
ยูนนาน อยู่ทางด้านเหนือของนครคุนหมิง 201 กิโลเมตร
ป่าดินนี้กับป่าหินเมืองสือหลินและป่าร้อนชื้นสิบสองพันนนา
ถูกขนานนามเป็น “ป่าอัศจรรย์ทั้ง 3 แห่งยูนนาน” ป่าดิน
หยวนโหมวมีเขตทิวทัศน์ 3 แห่ง คือเขตหาดเสือกระโจน
เขตปานกั่ว และเขตซินหัว ป่าดินหาดเสือกระโจนมี
ลักษณะคล้ายป้อมปราการ ฉากกั้น และม่านประตู ซึ่ง
มีเสาดินสูงถึง 42 เมตร ถ้ามองในระยะไกล จะเห็นเป็น
ร่องลึกจากน้ำเซาะลักษณะแนวตรงและแนวขวางตัดไขว้
กัน ยอดเสาดินเรียงรายเป็นกลุ่ม ดูโออ่ายิ่งใหญ่ ส่วน
ป่าดินปานกั่วเป็นป่าดินใหญ่ที่สุดของหยวนโหมว ทิว-
ทัศน์ส่วนใหญ่กระจายอยู่สองฝั่งของห้วยต้าซาชิ่ง และ
คูจือโกว บ้างก็อยู่ติดกัน บ้างก็ห่างออกไป โดยมีรูปร่าง
ลักษณะที่แตกต่างกัน